Condicions generals

El present acord regula les condicions generals de compra dels productes ofertats en aquesta pàgina web per part de BACALLA ESTRELLA, amb domicili a C/ PI I MARGALL,73-75- 08024 BARCELONA (Mercat Estrella, parades 75-81).

El client, en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i es somet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés al nostre portal i la seva política de privadesa.

El client reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

1. Procediments de compra

Escollir productes i afegir-los a la Cistella de la Compra.

- Afegir-los a la Cistella de la Compra.

- Efectuar l’ordre de compra.

- Registrar-se com a usuari.

- Omplir el formulari.

- Escollir modalitat de pagament.

- Efectuar el pagament per targeta de crèdit, PayPal o ordre d’enviament contra reembossament.

2. Preus

En contraprestació pels productes adquirits, el client accepta pagar expressament a BACALLA ESTRELLA, les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerta a la pàgina web www.bacallaestrella.es per al corresponent producte escollit.

Tots els preus publicats inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent.

BACALLA ESTRELLA. pot modificar unilateralmente els preus dels seus productes, així com decidir quins productes comercialitza a la seva pàgina web.

Els gastos d’enviament NO estan inclosos al preus dels productes, als que se’ls afegirà un import fixe per cada comanda, indicat quan s’efectua l’ordre de compra, pels gastos de gestió, embalatge i enviament. Només seran gratuïts aquells enviaments que superin els imports de compra indicats a la pàgina web.

3. Pagament

S’accepten les següents formes de pagament:

Online, mitjançant Targeta de Crèdit

Aquest sistema és totalment segur i ràpid. La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària i la nostra empresa no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit del client. Utilitzant aquest sistema preparem directament la comanda i el client la rep al seu domicili sense més tràmits.

Online, mitjançant PayPal

Aquest sistema és totalment segur i ràpid. La transacció es realitza connectant directament amb PayPal i la nostra empresa no té coneixement de les dades referents a la targeta de crèdit del client. Utilitzant aquest sistema preparem directament la comanda i el client la rep al seu domicili sense més tràmits.

Contra reembossament

S’abonaran els productes adquirits en el moment del lliurament en el domicili indicat en efectiu.

Tots els procediments de pagament es realitzen per mitjà de serveis segurs, garantitzant a BACALLA ESTRELLA. la confidencialitat de les comunicacions que mantengui amb el client.

Les targetes de crèdit acceptades són Visa, Visa Electron i MasterCard.

4. Productes i disponibilitat

BACALLA ESTRELLA. no pot garantir en tot moment la disponibilitat dels productes ofertats a la seva pàgina web. En el cas que el producte comprat es trobi esgotat, l’usuari tindrà l’opció d’escollir altre, o sol·licitar la devolució de l’import abonat.

Totes les imatges dels nostres productes publicades a la nostra pàgina web tenen caràcter exclusivament orientatiu, a efectes de facilitar a l’usuari la seva identificació i descripció. En conseqüència, el producte final adquirit pel client pot diferir de la imatge ofertada en la pàgina web. Així mateix, el pes ofertat del producte és aproximat, podent diferir lleugerament, tant a la baixa com a l’alça.

5. Enviaments

L’enviament es realitza de dimarts a divendres 17-21h i dissabtes 10-14h. No es realitzaran lliuraments en diumenge ni en festius.

BACALLA ESTRELLA. queda exonerada per qualsevol retard extraordinari degut a problemes per a la recepció del producte per part del client.

Quan la comanda estigui preparada, el nostre departament d’Atenció al Client l’enviarà un correu electrònic confirmant la franja horària de lliurament i adreça. Si per qualsevol motiu necessita modificar l’adreça o l’horari de lliurament, pot comunicar-lo al nostre departament d’Atenció al Client.

S’afegirà un import fixe per cada comanda, corresponent als gastos de gestió, embalatge i enviament, excepte per a les compres superiors als imports estipulats en la pàgina web.

En cas de que l’enviament es rebi amb cops o en mal estat, s’haurà d’indicar a l’Albarà de lliurament del transportista. No es podran acceptar reclamacions per problemes d'enviament si no s’indica cap incidència a l’Albarà de lliurament.

Excepcionalment, els terminis de recepció del producte poden variar per circumstàncies alienes a BACALLA ESTRELLA., com incidències al transport o dificultats en el lliurament dels productes.

6. Impostos

Tots els nostres Preus inclouen l’IVA corresponent.

7. Factures

Quan es realitza una compra a través de la nostra web, l’usuari rep automàticament una Factura a la seva adreça de correu electrònic, o en mà als pagaments contra reembossament.

El client és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar-nos en coneixement de qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant BACALLA ESTRELLA. exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

8. Devolucions

Tenint en compte el caràcter perible dels nostres productes, només seran acceptades les devolucions en els següents supòsits:

En el moment del lliurament. Si el pagament es realitza contra reembossament, el transportista descomptarà els productes retornats de l’import de la comanda.

En un termini màxim de 24 hores des del lliurament dels productes. No s’admetran devolucions dels productes quan hagin estat oberts i manipulats, i no conservin els embalatges originals, excepte en els supòsits de lliuraments de productes en mal estat.

Un cop rebuda la devolució, procedirem a fer el reembossament de l’import cobrat, excepte els gastos d’enviament, que seran sempre per compte del client, excepte en els supòsits de lliurament de productes en mal estat.

9. Compromís, acceptació i validesa del contacte

Com s'indica en la política de privacitat de la nostra pàgina web, el client és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veritable, així com de l’actualització de les mateixes.

El client reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El client reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes oferits a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, i afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

 El client és plenament conscient de que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “click” corresponent indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del producte.

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran a través de correu electrònic. El client és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement d’BACALLA ESTRELLA. de qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, el client haurà de posar-lo en coneixement d’BACALLA ESTRELLA. a l’e-mail o telèfons indicats en aquest contracte.

10. Normativa Aplicable

El present contracte té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d’acord a les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte, que no sigui solucionada de mutu acord, ambdues parts podran optar per dirigir-se, amb renúncia expressa a qualsevol altre for que pogués correpondre’ls, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

11. Dades personals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que el client faciliti per realitzar el procés de compra i enviament de mercaderies, són confidencials i que s'incorporaran a un fitxer de “Clients” d’BACALLA ESTRELLA.

Així mateix informem que totes les dades són tractades internament i aplicant totes les mesures de seguretat regulades en el Reial Decret 1720/2007, i que no són publicades ni transmeses a terceres persones per ser utilitzades amb finalitats comercials o promocionals.

En qualsevol moment el client pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades trucant al nostre Servei d’Atenció al Client, amb telèfon 932 842 085 o enviant un e-mail a info@bacallaestrella.es

Abans d’acceptar aquest contracte, llegeix la nostra política de privacitat.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals als menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

12. Altres

Per a qualsevol altre dubte o consulta que no estigui especificat anteriorment, amb telèfon 932 842 085 o enviant un e-mail a info@bacallaestrella.es

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 11/10/2012. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació de preus i productes oferits. Si us plau, comprova la data d’emisió en cada ocasió que et connectis a la nostra pàgina web i així tindràs la certesa de que no s’ha produït cap modificació